กรมธรรม์ในด้านพาณิชย์ COMMERCIAL INSURANCES

เราสามารถจัดหากรมธรรม์ในเชิงพาณิชย์ให้ท่านได้ในราคายุติธรรม จากประสบการณ์ในธุรกิจนี้และความเชี่ยวชาญของบุคลากร จึงมั่นใจว่าเราจะจัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทึ่ถูกต้องในราคาที่สมควร ด้านล่างนี้เป็นความคุ้มครองที่ทางบริษัทสามารถบริการให้ท่านไ้ด้

We offer a range of competitively priced commercial products. Using our knowledge of the market and the expertise of our people we can find the right insurance at the right price for you. The undernoted are a selection of what we can offer from a wider product list 

Our Products : สินค้าประกันภัย

 • Manufacturing

 • Wholesale

 • Transportation

 • Construction & Manual Services

 • Arts, Leisure & Hospitality

 • Environmental Goods & Services

 • Charities

 • Retail  including Beauticians Shops & Massage

 • Surgeries

 • Offices

 • Property Owners (Commercial & Residential)

 • Professionals

 • Restaurants & Pubs

 • Hotels & Guest Houses

 • Events & Exhibitions

 • Entertainment

 • Business From Home

 

 

 

 

 

 

Cover Requirements :​ กรมธรรม์ที่ท่านต้องการ

 • Accidental Damage

 • Subsidence

 • Theft

 • Business Equipment

 • Goods in Transit

 • Terrorism

 • Business Interruption

 • Book Debts

 • Loss of Licence

 • Personal Accident & Sickness

 • Employers Liability

 • Public Liability

 • Products Liability

 • Professional Indemnity

 • Legal Expenses

 • etc..

 

 

 

 

 

 

THAI RESTAURANT INSURANCE

ประกันภัยสำหรับร้านอาหารไทย

Fill out this form
GET FREE QUOTE!
with Thai Insurance Service

Success! Message received.

เราจะนำเสนอรายละเอียดและคำแนะนำภายใต้กรมธรรม์พื้นฐานที่ท่านควรรู้พร้อมกับกรมธรรม์เสริมไว้ให้ท่านพิจารณาตามความเหมาะสมกับความต้องการในธุรกิจของท่าน

We will provide details and guidance relating to sums insured and Policy cover under Standard Cover and do likewise with Optional Cover ensuring that  you can make an informed choice and achieve adequate to meet the demands and needs of your business

Standard Cover : กรมธรรม์หลักทั่วไป

 • Trade Contents (Specified Perils or Full All Risks)

 • Glass

 • Fixed Signs (All Risks)

 • Goods in Transit

 • Frozen Food

 • Employers Liability

 • Public & Products Liability

 • Business Interruption & Book Debts

 • Loss of Business Money & Personal  Accident (Assault)

 

 

 

 

 

Optional Cover : กรมธรรม์เสริม

 • Buildings (Specified Perils or Full All Risks)

 • Specified Business Equipment (All Risks)

 • Loss of Licence

 • Personal Accident

 • Commercial Legal Expenses

 • Employee Dishonesty

 • Terrorism

 

 

 

 

รู้ไว้ใช่ว่า Good To Know !

 

รายการด้านล่างเป็นสิ่งที่ทางร้านอาหาร "ต้องทำ" เพราะเป็นเงื่อนไขเพื่อให้ได้การคุ้มครองที่ถูกต้องตามกรรมธรรม์ เพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้การคุ้มครองอาจจะเป็นโมฆะได้ ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ นอกจากนี้ ซึ่งจะเป็นไปตามความเสี่ยงนั้นๆ เช่น การคุ้มครองเหล้าและไวน์ภายในตัวเมืองอาจจะระบุว่าต้องมีระบบสัญญาณเตือนภัย เป็นต้น

The following are typical examples of “must do” Conditions that attach to Restaurant Insurance. Failure to comply may invalidate your insurance and leave you facing a hefty bill.  Other Conditions may be applied depending on the individual risk e.g. a high wines and spirits sum insured within a restaurant in an inner city location may require an Alarm system.

 

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง
Fill out this form
GET FREE QUOTE! 
with Thai Insurance Service

Success! Message received.